Sáng kiến gắn kết doanh nghiệp và người dân

Vietnam To Go hướng tới tạo sự kết nối chặt chẽ giữa cộng đồng với các doanh nghiệp để xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng.

Trải qua bao biến cố thăng trầm của lịch sử, các cộng đồng dân cư đã thực sự trở thành một nét văn hóa rất đặc trưng của mỗi vùng miền, góp phần quan trọng trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị đặc sắc của dân tộc. Phát triển du lịch cộng đồng với nền tảng là các nguồn tài nguyên tự nhiên và nhân văn, không chỉ góp phần phát triển kinh tế, tạo việc làm và thu nhập ổn đinh cho người dân địa phương mà còn là nơi bảo tồn, phát huy những giá trị của cộng đồng.

Vietnam To Go hướng tới tạo sự kết nối chặt chẽ giữa cộng đồng với các doanh nghiệp để xây dựng và phát triển du lịch cộng đồng. Sự liên kết giữa doanh nghiệp với cộng đồng thông qua du lịch có nhiều ưu điểm về các khía cạnh như tính cam kết, tính pháp lý, tính ổn định từ đó sẽ tạo ra sự phát triển bền vững. Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng thuận lợi hơn trong việc quản lý các hợp đồng. Sự gắn kết giữa doanh nghiệp với người dân giúp nâng cao hiệu quả của chuỗi lợi ích từ người dân - doanh nghiệp - thị trường khách du lịch qua điểm chung ở tinh thần trách nhiệm với cộng đồng của mình và lợi nhuận tạo ra mang lại tác động tích cực cho địa phương.