Trà Cổ - Biển nơi địa đầu tổ quốc

Một hành trình đáng nhớ đến miền biển gắn với lịch sử bao đời đất Việt.